Vui lòng cho phép website sử dụng Javascript!

Để tìm hiểu cách cho phép website sử dụng Javascript, theo hướng dẫn sau:

 • 11 Lý

  • Điểm cao nhất: 175
  • Điểm thấp nhất: 74
  • Điểm trung bình: 100.87
  • Số tuần đứng nhất: 49

  * Số điểm một số tuần có thể chưa được cập nhật chuẩn