Vui lòng cho phép website sử dụng Javascript!

Để tìm hiểu cách cho phép website sử dụng Javascript, theo hướng dẫn sau:

 • 11 Sinh

  • Điểm cao nhất: 195
  • Điểm thấp nhất: 50
  • Điểm trung bình: 101.41
  • Số tuần đứng nhất: 50

  * Số điểm một số tuần có thể chưa được cập nhật chuẩn